Brian Brodersen UK

Brian Brodersen UK

Listen

 

Mark


Faith, Power, and Prayer (part 2)

14 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 9:14-29

Faith, Power, and Prayer (part 1)

11 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 9:14-29

Moses, Elijah, and Jesus (part 2)

10 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 9:2-13

Moses, Elijah, and Jesus (part 1)

09 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 9:2-13

Losing and Finding Your Life (part 2)

08 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:27-38

Losing and Finding Your Life (part 1)

07 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:27-38

Why It Had to Be So (part 2)

04 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:28-31

Why It Had to Be So (part 1)

03 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:28-31

The Messiah (part 2)

02 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:27-33

The Messiah (part 1)

01 October 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:27-33

A Work in Progress (part 2)

30 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:22-26

A Work in Progress (part 1)

27 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 8:22-26

The Unconventional Ways of Jesus (part 2)

26 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 7:24-37

The Unconventional Ways of Jesus (part 1)

25 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 7:24-37

The Heart of the Problem (part 2)

24 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 7:18-23

The Heart of the Problem (part 1)

23 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 7:18-23

The Bread from Heaven (part 2)

20 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 6:35-52

The Bread from Heaven (part 1)

19 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 6:35-52

The Compassionate Shepherd (part 2)

18 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 6:1-13, 30-34

The Compassionate Shepherd (part 1)

17 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 6:1-13, 30-34

Jesus and the Desperate (part 2)

16 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 5:21-43

Jesus and the Desperate (part 1)

13 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 5:21-43

Jesus, Men, and Demons (part 2)

12 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 5:1-20

Jesus, Men, and Demons (part 1)

11 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 5:1-20

Jesus and the Storm (part 2)

10 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:35-41

Jesus and the Storm (part 1)

09 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:35-41

Kingdom Parables (part 2)

06 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:21-34

Kingdom Parables (part 1)

05 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:21-34

The Gospel Seed (part 2)

04 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:1-25

The Gospel Seed (part 1)

03 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 4:1-25

The Unpardonable Sin (part 2)

02 September 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 3:28-30

The unpardonable Sin (part 1)

30 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 3:28-30

Called and Appointed (part 2)

29 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 3:13-19

Called and Appointed (part 1)

28 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 3:13-19

The New Wine (part 2)

27 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 2:13-28

The New Wine (part 1)

26 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 2:13-28

The Deeper Need (part 2)

23 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 2:1-12

The Deeper Need (part 1)

22 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 2:1-12

The Forward Motion of the Kingdom (part 2)

21 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:35-45

The Forward Motion of the Kingdom (part 1)

20 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:35-45

The Authority of Jesus (part 2)

19 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:21-34

The Authority of Jesus (part 1)

16 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:21-34

Fishers of Men (part 2)

15 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:16-20

Fishers of Men (part 1)

14 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:16-20

The Gospel of Jesus Christ (part 2)

13 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:1-15

The Gospel of Jesus Christ (part 1)

12 August 2019   |   Brian Brodersen   |   Mark   |   Mark 1:1-15